Co to jest RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dr Paulina Ihnatowicz Dietetyk z siedzibą pod adresem 04-834 Warszawa, ul. Wiatraczna 27/70, REGON 360518896, NIP 5542927612, adres e-mail: kontakt@paulaihnat.pl Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach dostosowania zaleceń. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Jakie mają państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), przeniesienie danych
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: kontakt@paulaihnat.pl

Komu przekazujemy Państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
• innym administratorom, np. kurierom.
• Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem mailowym kontakt@paulaihnat.pl lub adresem korespondencyjnym Paulina Ihnatowicz 04-834 Warszawa, ul. Wiatraczna 27/70, adres e-mail: kontakt@paulaihnat.pl