Z tej strony Zespół Projekt 365,

Cieszymy się, że dołączyłaś/jesteś zainteresowana dołączeniem do naszej ekskluzywnej społeczności.

Projekt 365 to płatna, przeznaczona wyłącznie dla członków społeczność skupiająca się na wspieraniu zdrowego stylu życia, prowadzona przeze mnie i specjalistów ds. zdrowia. Uzyskując dostęp do naszej społeczności i korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Przeczytaj je uważnie.

Pamiętaj również, że jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się ze nami, korzystając z podanych w danym dokumencie informacji kontaktowych.

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 2. DEFINICJE
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. ZAKUP CZŁONKOSTWA I ROZLICZENIA
 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 6. ŚWIADCZONE OFERTY I USŁUGI
 7. REKLAMACJE I ZWROTY
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWO AUTORSKIE
 12. POUFNOŚĆ, MODYFIKACJE I ZGODA NA KOMUNIKACJĘ CYFROWĄ
 13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Społeczność internetowa dostępna jest na platformie Skool, pod adresem https://www.skool.com/projekt365
 2. W przypadku reklamacji dotyczącej Członkostwa należy skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z następujących danych kontaktowych:
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail.
 2. Ceny Członkostwa podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. W ramach korzystania ze Społeczności Internetowej zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym, a w szczególności zabronione jest:
  • rozsyłanie i umieszczanie spamu w Społeczności internetowej
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • sprzeczne z regulaminem Skool, który można odwiedzić pod adresem: https://www.skool.com/legal
 4. Postanowienia:
  • Społeczność oraz jej zasoby, materiały edukacyjne i funkcje nie stanowią porady medycznej; służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne lub dietetyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów.
  • Korzystanie ze społeczności internetowej w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, Regulaminem i przepisami prawa;
  • Korzystanie ze społeczności internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach serwisu społeczności online wyłącznie do użytku osobistego, zgodnie z udzieloną licencją (o ile została udzielona).
  • Klient nie może dokonać zakupu anonimowo lub pod pseudonimem lub przy użyciu nieprawidłowych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca – Paulina Ihnatowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dr Paulina Ihnatowicz Dietetyk z siedzibą 04-834 Warszawa, ul. Wiatraczna 27/70, REGON 360518896, NIP 5542927612, adres poczty elektronicznej: kontakt@paulaihnat.pl, Sprzedawca jest jednocześnie Administratorem społeczności i uzyskuje wszelkie stosowne uprawnienia Administratora.

Członkostwo – stosunek umowny pomiędzy osobą fizyczną lub podmiotem (członkiem) a dostawcą platformy, w ramach którego członek uzyskuje dostęp do usług, zasobów i społeczności platformy zgodnie z warunkami korzystania z platformy, polityką prywatności i wszelkimi innymi obowiązującymi umowami. Relacja ta jest uzależniona od przestrzegania przez członka tych dokumentów zarządzających i zapewnia członkowi określone prawa, takie jak dostęp do ekskluzywnych treści, możliwość uczestniczenia w społecznościach oraz korzystanie z narzędzi do zaangażowania i uczenia się. Członkostwo może podlegać opłatom, warunkom uczestnictwa i postanowieniom dotyczącym wypowiedzenia, które są określone w umowie członkowskiej lub warunkach świadczenia usług.

Skool – Platforma internetowa przeznaczona do tworzenia, zarządzania i angażowania społeczności edukacyjnych, ułatwiająca interaktywne uczenie się i udostępnianie treści pomiędzy użytkownikami na warunkach regulujących jej użytkowanie. Strona internetowa: https://www.skool.com/

Członek – osoba fizyczna lub podmiot, który zarejestrował się lub zasubskrybował platformę, wyrażając zgodę na warunki świadczenia usług i politykę prywatności określone przez Skool, uzyskując w ten sposób dostęp do jej funkcji, zasobów i narzędzi zaangażowania społeczności, jak określono w umowie użytkownika. Status ten przyznaje członkowi określone prawa i obowiązki dotyczące tworzenia treści, uczestnictwa i interakcji w społecznościach edukacyjnych platformy.

Administrator – osoba(y) lub podmiot(y) wyznaczony(e) przez platformę lub konkretną społeczność do nadzorowania, zarządzania i administrowania operacjami, treściami i członkostwem społeczności. Administrator jest uprawniony do egzekwowania warunków społeczności, polityki prywatności i wszelkich innych dokumentów lub wytycznych. Obejmuje to między innymi następujące obowiązki i uprawnienia:

 • Zarządzanie treścią: Administrator ma prawo tworzyć, modyfikować, usuwać lub w inny sposób zarządzać treściami w ramach społeczności zgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi treści i wymogami prawnymi.
 • Nadzór nad członkostwem: Administrator jest odpowiedzialny za zatwierdzanie nowych członków, zarządzanie rolami i uprawnieniami członków oraz reagowanie na wszelkie naruszenia warunków i zasad społeczności, które mogą skutkować zawieszeniem lub rozwiązaniem członkostwa.
 • Modyfikacja oferty: Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania dowolnej oferty społeczności, takiej jak kursy, aktywności lub funkcje, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia członków.
 • Zarządzanie danymi i prywatność: Administrator ma za zadanie zapewnić zgodność społeczności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i polityką prywatności, w tym zarządzanie danymi członków oraz zgodą na nagrywanie i wykorzystywanie wkładu członków podczas spotkań lub innych działań.
 • Rozstrzyganie sporów: Administrator ma uprawnienia do zajmowania się i rozwiązywania sporów w ramach społeczności, stosując warunki, zasady i wytyczne w sposób sprawiedliwy, aby zachować integralność i cel społeczności.
 • Zarządzanie technologią i platformą: Administrator może wybierać, modyfikować lub zmieniać technologię i platformy używane przez społeczność, w tym oprogramowanie do spotkań, narzędzia komunikacyjne i systemy zarządzania treścią, zapewniając ciągłość i zgodność z celami społeczności i zobowiązaniami prawnymi.

Oprogramowanie do spotkań – cyfrowa aplikacja lub platforma służąca do ułatwiania komunikacji dźwiękowej i wizualnej w czasie rzeczywistym między co najmniej dwoma uczestnikami za pośrednictwem Internetu. Oprogramowanie to umożliwia użytkownikom prowadzenie wirtualnych spotkań, webinarów, konferencji lub innych form współpracy bez konieczności fizycznej obecności.

Przedsiębiorca z prawami konsumenta – Przedsiębiorca zamawiający Produkty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lecz niemające dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu cywilnego.

Konto – konto Klienta lub Użytkownika utworzone na platformie internetowej Skool, umożliwiające dostęp do funkcjonalności i materiałów społeczności.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu.

EasyCart – będący własnością Spółki portal internetowy EasyCart dostępny pod adresem https://www.easycart.pl/, który umożliwia Merchantom sprzedaż Towarów przez kanał sprzedaży Merchanta w EasyCart, a Kupującym zakup Towarów od Merchanta. Każda osoba, realizująca zakup przez EasyCart otrzymuje konto na EasyCart do zarządzania swoimi subskrypcjami. W szczególności, EasyCart nie jest stroną w transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym, a jedynie dostarcza technologię wspierającą jej przeprowadzenie. Easycart nie przetwarza i nie zawiera żadnych wrażliwych danych transakcyjnych.(EasyCart nie ma np. informacji o Twojej karcie kredytowej).

Stripe – platforma internetowa świadcząca usługi płatności bezgotówkowych w Internecie, dostępna pod adresem: www.stripe.com

Regulamin Skool- regulamin platformy społęcznościowej Skool, dostępny pod adresem: https://www.skool.com/legal

Społeczność online lub Projekt 365 – społeczność online dostępna pod adresem https://www.skool.com/projekt365, odnosi się do zbiorowości lub grupy członków, którzy dołączyli do określonej grupy na platformie, zorganizowanej wokół wspólnego zainteresowania, tematu edukacyjnego, kursu lub celu określonego przez twórcę społeczności lub administratora. Określenie to ustanawia zestaw zasad, uprawnień i interakcji określonych w warunkach korzystania z platformy, regulujących postępowanie, udostępnianie treści i komunikację między jej członkami.

Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty sprzedawane są odpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i świadczenia na jego rzecz Usług, na warunkach określonych w Regulaminie.

Formularz Zamówienia – formularz Sklepu lub/i koszyka EasyCart, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży.

Operator płatności – Płatność za pośrednictwem serwisu płatności online Przelewy24.pl umożliwia dokonanie płatności kartą kredytową lub szybkim przelewem online. Wybierając tę opcję płatności zostaniesz automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Dokonując płatności przelewem online, po wybraniu banku należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej i potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez Przelewy24.pl Płatności kartą kredytową można dokonać w systemach VISA i MASTERCARD. Aby dokonać płatności kartą kredytową, należy podać wymagane informacje o karcie i jej posiadaczu oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i działa w oparciu o szyfrowanie SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz innymi właściwymi przepisami prawa.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwana dalej Kodeksem cywilnym.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Członek może korzystać z dostępnych funkcji społeczności w sposób zgodny z Regulaminem i niniejszymi Warunkami oraz w sposób niezakłócający działania społeczności online i innych członków.
 • Aby korzystać ze społeczności online, w tym przeglądać i korzystać z funkcji, treści i materiałów społeczności online, użytkownik potrzebuje:
 • Dostęp do Internetu z urządzenia umożliwiającego;
 • poprawnie skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§4 ZAKUP CZŁONKOSTWA I ROZLICZENIA

Kwalifikowalność do członkostwa: Członkostwo jest otwarte dla osób, które ukończyły osiemnaście (18) lat. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni.

Opłaty abonamentowe: Opłata członkowska jest naliczana co miesiąc, począwszy od dnia zakupu. Możemy oferować wiele planów subskrypcji, w tym specjalne plany promocyjne lub członkostwa z różnymi warunkami i ograniczeniami. Wszelkie istotne warunki różniące się od tych opisanych w niniejszym Regulaminie zostaną ujawnione podczas rejestracji lub w innych komunikatach udostępnionych użytkownikowi.

Odnowienie i anulowanie: Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc po aktualnej stawce subskrypcji, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję za pośrednictwem strony zarządzania kontem lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Użytkownik musi anulować subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczenia opłat za subskrypcję za następny miesiąc przy użyciu metody płatności.

Zwroty kosztów: Na ogół wszelkie dokonane opłaty za subskrypcję nie podlegają zwrotowi, nie możesz też ubiegać się o zwrot środków za częściowo niewykorzystany okres subskrypcji. To, czy wniosek o zwrot pieniędzy zostanie pomyślnie rozpatrzony, zależy od indywidualnego przypadku, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta, na adres paulinaihnatowicz@gmail.com.  

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, z poziomu panelu EasyCart na podstawie loginów otrzymanych przez klienta w mailu potwierdzającym zakup subskrypcji, a opłata za kolejny miesiąc nie zostanie naliczona. Zachowasz dostęp do społeczności przez pozostałe dni aktywnego planu, a po tym okresie utracisz dostęp do platformy i wszelkich postępów dokonanych w profilu, w tym zebranych punktów.

Metody płatności: Użytkownik musi podać aktualną, ważną, akceptowaną metodę płatności (która może być okresowo aktualizowana, „Metoda płatności”), aby korzystać z usługi. Użytkownik upoważnia nas do obciążenia jego metody płatności stosownymi opłatami za członkostwo, wraz z wszelkimi podatkami od sprzedaży lub podobnymi podatkami, które mogą zostać nałożone.

 • Członkostwo nadawane jest w ciągu 48 godzin od otrzymania wpłaty za osobę, chyba że w opisie wskazano inaczej (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Członkostwa). W przypadku oficjalnej premiery 27 kwietnia i premiery wczesnego dostępu 26 kwietnia, wszystkie członkostwa zostaną wydane w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 10:00.
 • Informacja o realizacji zakupu Członkostwa zostanie przesłana na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 • Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Uczestnik ma dostęp do wszystkich zasobów i funkcji Społeczności Internetowej tak długo, jak długo ważne jest jego Członkostwo.

Dokonanie zakupu członkostwa

 1. Klient może zakupić Członkostwo na dedykowanej stronie, o ile jest ona w danym momencie dostępna.
 2. Zakup członkostwa Projekt 365 jest umożliwiony dzięki integracji koszyka EasyCart z dostawcą płatności Stripe. Regulamin EasyCart dostępny jest pod następującym adresem strony: https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych
 3. W celu dokonania zakupu członkostwa Klient powinien podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu lub/i koszyka EasyCart. W celu zakupu Członkostwa Klient musi podać w formularzach następujące dane:
  • nazwa
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie pola. Akceptacja jest niezbędna do złożenia i sfinalizowania Zamówienia.
  • wyrażenie zgody na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • zgodę na dokonanie zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać”, który wskazuje na konieczność opłacenia Członkostwa.
 4. W procesie zakupu Członkostwa Klient zobowiązany jest także do wyboru formy płatności.
 5. Dokonując zakupów – do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych osobowych, a także formy płatności.
 6. Klikając przycisk „Zapłać” Klient ma świadomość, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty należnej Sprzedawcy płatności.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie Klienta o woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 8. Klient dokonuje płatności poprzez wybór jednego z dostępnych sposobów płatności i następnie dokonuje płatności.
 9. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje bezpieczne miejsce w Projekcie 365 jako członek na kolejny miesiąc, aż do następnego terminu rozliczenia.
  • Fakt dokonania zakupu potwierdzany jest poprzez wiadomość e-mail przesłaną przez EasyCart na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim zgodnie z Regulaminem.
 10. Klient w trakcie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Sprzedawca w takim przypadku szczegółowo informuje, że dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe ze świadomością, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i korzystanie z usług Społeczności Internetowej. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe i dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§5 CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny członkostwa są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Karnetów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów, a także czasowego oferowania bezpłatnych Członków. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Karnetów zakupionych przed dniem wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient dokonuje płatności za Członkostwo poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem koszyka EasyCart, który umożliwia integrację z dostawcą płatności Stripe. EasyCart jest nakładką na konto Stripe.
 5. Operatorem płatności jest Stripe, wiodący dostawca usług elektronicznych płatności, regulamin Stripe znajdziesz: https://stripe.com/en-pl/legal/ssa 
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • kartą płatniczą, za pośrednictwem rozwiązań platformy płatniczej Stripe – VISA / MASTERCARD. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;
  • Stripe Checkout wspiera nie tylko bezpieczne płatności kartą, ale oferuje także alternatywne metody płatności, takie jak Google Pay, Apple Pay, Afterpay, iDEAL, Sofort i inne. To prosty sposób na umożliwienie klientom zapłaty przy pomocy preferowanej metody płatności. Dostępne alternatywne metody płatności mogą się różnić w zależności od preferencji klientów oraz ustawień sklepu, bądź koszyka.
 7. Płatność za pośrednictwem koszyka EasyCart, który optymalizuje bramki płatności Stripe umożliwia płatność kartą płatniczą. Dokonując płatności przelewem internetowym, po wybraniu banku zaloguj się przy użyciu danych dostępowych do bankowości internetowej i potwierdź płatność. Kartą kredytową można płacić w systemach VISA i MASTERCARD. Aby dokonać płatności kartą kredytową należy podać wymagane dane o karcie i jej posiadaczu oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. EasyCart, jaki i Stripe posiadają Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i działa w oparciu o szyfrowanie SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji.
 8. W przypadku płatności elektronicznej produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie kwoty określonej w zawartej umowie sprzedaży.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, zawierająca imię i nazwisko lub dane firmy, jeśli zostały podane, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Pośrednikiem w procesie wystawiania faktur jest oprogramowanie fakturownia.pl, którego regulamin można znaleźć na stronie: fakturownia.pl/regulamin. Za każde odnowienie subskrypcji wystawiana jest nowa faktura w dniu płatności, która zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail klienta.

§6 ŚWIADCZONE OFERTY I USŁUGI

Dostęp do funkcji platformy i materiałów edukacyjnych

Każdemu członkowi platformy Skool („Członek”) przysługuje pełny dostęp do całości funkcji platformy, a także do wszystkich wprowadzających materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Sprzedawcę i Administratorów. Dostęp ten obejmuje między innymi korzystanie z forów społeczności, narzędzi komunikacyjnych i wszelkich treści edukacyjnych mających na celu zapoznanie Członków z ofertą edukacyjną platformy.

Język Platformy Skool

Skool.com, Inc. to amerykański dostawca platformy społecznościowej, która umożliwia twórcom hostowanie społeczności, na których mogą udostępniać treści edukacyjne i materiały szkoleniowe. Mimo, że treści zamieszczane na platformie Skool w ramach Projektu 365 będą w języku Polskim, to użytkownik dokonując zakupu subskrypcji przyjmuję do wiadomości, że niektóre elementy platformy są w języku angielskim. Rozumiemy, że nie każdy jest biegły w języku angielskim, dlatego w razie jakichkolwiek pytań i potrzeby indywidualnego wsparcia jesteśmy do dyspozycji bezpośrednio w społeczności oraz pod adresem paulinaihnatowicz@gmail.com.  

Rozwój profilu i ekskluzywne nagrody

Co więcej, każdy Członek ma możliwość zwiększenia swojego zaangażowania w społeczność poprzez aktywne uczestnictwo i wkład, umożliwiając w ten sposób budowanie i rozwój jego indywidualnego profilu w społeczności. Dzięki takiemu zaangażowaniu Członkowie mogą kwalifikować się do dostępu do ekskluzywnych nagród i materiałów, które nie są dostępne dla wszystkich użytkowników platformy. Nagrody te mają na celu uznanie i zachęcenie do znaczącego wkładu i uczestnictwa w społeczności.

Śledzenie wydajności

Aby ułatwić przejrzystość i zmotywować do zaangażowania, na platformie Skool dostępna jest sekcja rankingów. Zachęcamy członków do zapoznania się z tą sekcją, aby uzyskać wgląd w swój wkład w szerszą społeczność, poznać kryteria dotyczące ekskluzywnych nagród i materiałów (oferty) oraz zrozumieć, w jaki sposób indywidualne zaangażowanie wpływa na dostęp do tych korzyści. Tabele liderów służą Członkom jako dynamiczne narzędzie umożliwiające śledzenie ich postępów, docenianie osiągnięć i identyfikowanie możliwości dalszego zaangażowania w społeczności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostępu do funkcji platformy, materiałów edukacyjnych oraz kryteriów ekskluzywnych nagród w dowolnym momencie, zgodnie z Regulaminem platformy. Członkom zaleca się regularne przeglądanie sekcji rankingów oraz Regulaminu platformy, aby być na bieżąco z informacjami o ich prawach i możliwościach zaangażowania i nagradzania w społeczności.

 1. Za pośrednictwem platformy Skool Sprzedawca świadczy na rzecz Członka usługi drogą elektroniczną.
 2. Oferty, w tym między innymi kursy, treści, działania i funkcje społecznościowe („Oferty”) udostępniane w ramach tej społeczności, mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania Sprzedawcy lub Administratorów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania dowolnego aspektu Oferty w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Członkowie przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że nie ma gwarancji, że Oferty pozostaną niezmienne i że są oferowane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Dalsze korzystanie przez członków ze społeczności po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji oznacza ich akceptację tych zmian.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta także usługę w postaci przesyłania newslettera, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Szczegóły dotyczące przesyłania newslettera, zapisu i rezygnacji z jego otrzymywania opisane są w polityce prywatności.
 4. W celu założenia Konta indywidualnego Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 5. Informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustawienie hasła zostaną przesłane na podany przez Klienta adres e-mail. Po kliknięciu w nie i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone i Klient może z niego korzystać.
 6. Do korzystania z platformy Skool konieczne jest utworzenie indywidualnego Konta.
 7. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego dostęp do Konta Klienta następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 8. Z chwilą pomyślnej Rejestracji Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną na czas obowiązywania Członkostwa
 9. Klient loguje się do Konta za pomocą adresu poczty elektronicznej lub loginu i hasła. Może także w każdej chwili wygenerować nowe hasło, jeśli zapomnisz lub zgubisz poprzednie.
 10. Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Zabrania się udostępniania danych Konta Klienta osobom trzecim, zakładania przez jednego Użytkownika kilku Kont, korzystania z Konta innego Klienta, podawania podczas rejestracji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych, podszywania się pod inną osobę oraz naruszania praw osób trzecich. osoby trzecie. Klient odpowiada za bezpieczeństwo hasła do Konta i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunąć Konto Klienta albo pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnych oraz rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i wbrew dobrym obyczajom oraz celowi Konta i społeczności Internetowej, w sposób uciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy, udostępnia Sprzedającemu dane niezgodne ze stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich albo narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do jego zasobów.
 13. Strony mogą także w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za obopólną zgodą stron.
 14. Na skutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszelkich zasobów dostępnych dotychczas na jego Koncie.
 15. W celu usunięcia Konta Klient może usunąć dotychczasowe Konto lub skontaktować się w tym celu drogą elektroniczną ze Sprzedawcą.

§7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności z Umową sprzedaży zakupionych przez Klienta Produktów (rękojmia), a także zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta oraz art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i data wystąpienia wady) oraz żądania związane ze składaną reklamacją. W przypadku otrzymania reklamacji niekompletnej Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail osoby składającej reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktów Elektronicznych lub w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu oraz inne dane umożliwiające identyfikację problemu. 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 ust. ten akapit.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed świadczeniem usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, które są bezpośrednio wykorzystywane przez Klienta;
 6. Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą zwrotu do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep po zwróceniu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Zastrzeżenia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, także drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej adres podany przez niego przy rejestracji Konta. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, przesyłając Klientowi stosowne oświadczenie, także w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej adres podany przez niego przy rejestracji Konta. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne sposoby płatności, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności lub zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy wynikających z umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wobec Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, podlega sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH PRAWA KONSUMENTA

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 1. Przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie jest przedsiębiorca, który dokonuje w Sklepie zakupów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lecz nie mających dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu jego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o Centralnym Rejestrze. i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Do przedsiębiorcy, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego paragrafu, będą obowiązywać postanowienia niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do Konsumenta, tj. m.in.:
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną
 • Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 • Reklamacje i rękojmia, w zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 Kodeksu Cywilnego. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 1. Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie, akceptując w procesie zakupów niniejszy Regulamin, a następnie korzystając z przysługujących mu uprawnień wymienionych w tych paragrafach, powinien wypełnić odpowiedni formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, w szczególności podając dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta lub przekazać tę informację w inny sposób.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w powyższym akapicie oświadcza w formie przesłanej Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony(e) Produkt(y), a tym samym zawarta umowa sprzedaży, mają bezpośredni związek z jego działalnością gospodarczą, lecz nie mają charakteru zawodowego dla niego, wynikające w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co stanowi dowód, że spełnia warunki do uznania go za takiego przedsiębiorcę.

§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty i usługi dostarczane przez Sprzedawcę, dostępne w społeczności internetowej, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, projekty graficzne mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami i które zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby społeczności Internetowej, na co Członek wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulamin Skool.
 2. W przypadku zamiaru korzystania przez Uczestnika ze społeczności Internetowej lub ww. elementów w sposób niezgodny z wskazanymi w niniejszym Regulaminie lub jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Członek zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Członkowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z przedmiotu umowy/społeczności internetowej. Na mocy umowy Członek uprawniony jest do korzystania ze społeczności internetowej wyłącznie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach użytkowania:
  • W zakresie utrwalenia utworu – utrwalenie cyfrowe – utrwalenie poprzez obróbkę cyfrową na dedykowanej platformie (Konto Klienta) prowadzonej przez Sprzedawcę,
  • Wydrukuj na własny użytek materiały w formacie PDF. i dok. i dokument.
  • Nagrywanie cyfrowe, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub uwagach, np.: na własnym dysku twardym.
 4. W szczególności zabrania się, zarówno w odniesieniu do całej społeczności internetowej, jak i jej części:
  • udostępnianie i prezentowanie zasobów społeczności internetowej osobom trzecim,
  • publikowanie zasobów społeczności internetowej bez względu na formę publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonych w instrukcjach lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie w celach innych niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby zasoby i materiały znajdujące się wewnątrz społeczności internetowej nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym/trzecim.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów i materiałów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie prawa i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Sprzedawca może także żądać odpowiedniego odszkodowania za straty materialne lub niematerialne, zgodnie z obowiązującymi Warunkami.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do okresowej aktualizacji zasobów i materiałów, w szczególności elektronicznych (szkolenia, VOD, materiały PDF, doc., docx., ćwiczenia, lekcje, moduły).

§12 POUFNOŚĆ, MODYFIKACJE I ZGODA NA KOMUNIKACJĘ CYFROWĄ

 1. Poufność członków: Jako członek Projekt 365 możesz otrzymać poufne informacje dotyczące innych członków lub zastrzeżonych procesów. Zgadzasz się zachować poufność tych informacji i nie ujawniać ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Projekt 365.
 2. Polityka prywatności: Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem usługi podlega naszej Polityce prywatności.
 3. Uczestnicząc w spotkaniach online prowadzonych za pomocą Google Meet lub innego wyznaczonego oprogramowania do spotkań („Oprogramowanie do spotkań”) w ramach tej społeczności, członkowie wyraźnie wyrażają zgodę na nagrywanie tych spotkań online. Członkowie przyjmują do wiadomości, że Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrań i notatek z tych spotkań w dowolnym czasie i miejscu. Obejmuje to między innymi głos uczestnika, imię i nazwisko lub pseudonim, obraz z kamery oraz wszystkie działania podejmowane podczas spotkania.
 4. Członkowie wyrażają ponadto zgodę na wykorzystanie ich danych w sposób opisany powyżej oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie takich nagrań i notatek przez Sprzedawcę lub Administratora w dowolnym celu zgodnym z prawem, w tym w celach promocyjnych, edukacyjnych lub archiwalnych. Warunki korzystania z Google Meet, jeśli mają zastosowanie, można znaleźć tutaj. Zaleca się członkom zapoznanie się z niniejszymi warunkami, aby poznać swoje prawa i obowiązki podczas korzystania z Google Meet.
 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do zmiany Oprogramowania konferencyjnego używanego do spotkań społeczności, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym momencie na innego dostawcę. Niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania Meeting Software postanowienia dotyczące wykorzystania danych, publikowania nagrań i notatek oraz inne powiązane warunki opisane w niniejszym dokumencie pozostaną w mocy. Udział Członków w spotkaniach online oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na nagrywanie i wykorzystanie ich uczestnictwa zgodnie z opisem.

§13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest dr Paulina Ihnatowicz Dietetyk z siedzibą pod adresem 04-834 Warszawa, ul. Wiatraczna 27/70, REGON 360518896, NIP 5542927612, adres e-mail: kontakt@paulaihnat.pl, zwany także w Regulaminie Sprzedawcą. Administrator samodzielnie realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem można się skontaktować korzystając z następujących danych: e-mail: paulinaihnatowicz@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podane w formularzach dostępnych w Sklepie lub/i koszyku EasyCart będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi na skutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to niezbędne do wykonania niniejszej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta), a następnie prowadzenia Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 4. wystawienie faktury i dopełnienie innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 5. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontakt telefoniczny w sprawach związanych ze świadczeniem usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. przechowywania niezapłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. celach archiwalnych i dowodowych, w celu zabezpieczenia informacji mogących służyć do udowodnienia faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej i podstronach Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 13. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy oraz prawnie uzasadnionymi interesami Administratora. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.
 15. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostaną one wówczas usunięte, chyba że Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora i opuści je na innej podstawie i we wskazanym celu.
 16. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak np. strony internetowe świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych i hostingu, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług mailingowych (newsletter) lub systemów płatności, kancelarie prawne, podwykonawcy i kontrahenci zaangażowanych w prace sklepu internetowego itp.
 17. Z uwagi na fakt, iż Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług m.in. Facebook i jego spółki zależne, Google, Microsoft itp., dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Google i Facebook korzystają z mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowych klauzul umownych. Zostaną one przekazane wyłącznie odbiorcom gwarantującym najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, w tym poprzez:
  • współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach, dla których wydano odpowiednią decyzję Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowania wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub na które Klient wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych.
 18. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. Ma także prawo do bycia zapomnianym, jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują dalszego przetwarzania.
 19. Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 20. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wpływających na prawa i wolności Klienta.
 21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazywania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające pozyskiwania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 22. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych służących do realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.paulinaihnat.pl/polityka-prywatnosci

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów powstałych w związku z zawartymi umowami na dostawę Produktu mediacji. Szczegóły ustalą strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in.:
 3. złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie internetowej https://ww.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacje społeczne.
 7. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami poszukującymi pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może zostać rozpatrzona przez sąd polubowny dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyrażeniu na to zgody przez obie strony sporu. W pozostałych przypadkach ewentualne spory zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i jurysdykcją ogólną.

Zmiany Regulaminu i Usługi

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Przed wejściem w życie nowych warunków powiadomimy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Informacje Kontaktowe i Ważne Linki

Email kontaktowy: paulinaihnatowicz@gmail.com 

Link do polityki prywatności: https://www.paulaihnat.pl/polityka-prywatnosci 

Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin Sklepu dostępny pod linkiem: https://paulaihnat.pl/regulamin-sklepu/